ระบบคลังสินค้า
คลังสินค้า

       บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบคลังสินค้าและระบบขนส่งให้มีความทันสมัย เพื่อการจัดส่ง สินค้าให้ถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพและรวดเร็วที่สุด 

       ระบบคลังสินค้าของบริษัทฯมีระบบการจัดเก็บสินค้า การควบคุมและบริหารข้อมูลสินค้าคงคลังด้วยระบบ Microsoft Dynamics AX 2009 และมีการจัดเรียงสินค้าเป็น Location เพื่อให้ง่ายต่อการจัดหาสินค้า สามารถจัดและควบคุมการจ่ายสินค้าตามระบบ FIFO / FEFO / LIFO และควบคุมสต็อกในรูปแบบของ lot number เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ