รูปร่าง
สินค้า
แม่พิมพ์
(Dia.No.)
ความยาว
(เมตร)
เส้น/มัด
หนา
(มม.)
น้ำหนัก/เส้น
Anodize
Powder Coat
kg
gm
kg
gm
กล่องร่อง (ใช้น็อต)
P128774
P158774
6.40
2.00
1.20
1.50
6.20-6.60
6.80-8.30
968-1031
1062-1296
6.60-700
8.00-9.60
1031-1093
1250-1500
กล่องเรียบ (ใช้น็อต)
P128775
P158775
6.40
2.00
1.20
1.50
4.80-5.20
5.45-6.55
750-812
851-1023
5.20-5.60
6.65-8.00
812-875
1039-1250
กล่องเปิด(ใช้น็อต)
P128776
6.40
2.00
1.20
5.20-5.60
812-875
5.60-6.00
875-937
กล่องร่อง 1 นิ้ว
P122711
6.40
4.00
1.20
4.70-5.10
734-796
4.90-5.30
765-828
กล่องเรียบ 1 นิ้ว
P122700
6.40
4.00
1.20
3.60-4.00
562-625
3.80-4.20
593-656
กล่องเปิด 1 นิ้ว
P122710
6.40
4.00
1.20
4.10-4.50
640-703
4.30-4.70
671-734
เสาเข้ามุม 135
P122712
6.40
2.00
1.20
6.40-6.80
1000-1062
7.00-7.40
1093-1156
เสาเข้ามุม 90
P122713
6.40
4.00
1.20
12.00-14.00
1875-2187
16.00-18.00
2500-2812
เฟรมบนติดกล่อง 1.5 นิ้ว
P122714
6.40
2.00
1.20
6.00-6.40
937-1000
6.40-6.80
1000-1062
เฟรมล่างติดกล่อง 1.5 นิ้ว
P122715
6.40
2.00
1.20
5.80-6.20
906-968
6.20-6.60
968-1031
เฟรมข้างติดกล่อง 1.5 นิ้ว
P122716
6.40
2.00
1.20
5.20-5.60
812-875
5.60-6.00
875-937