ขั้นตอนออกแบบโปรไฟล์ (Desinh Process)

1. รับแบบหรือตัวอย่างจากลูกค้า (Reccive Order)

2. ออกแบบด้วย Technology (CAD/CAM Desing by CAD/CAM Technology)

3. นำแม่พิมพ์ให้ลูกค้าอนุมัติ (Model Approe)

4. รีดงานตัวอย่างเพื่อลูกค้าอนุมัติแบบ (Pilot production)

5. ผลิคงานตามลูกค้าสั่ง (Order production)